logo

Mae Cangen Gorseinon yn perthyn i Ranbarth Gorllewin Morgannwg.

Mae gennym 48 o aelodau yn y gangen eleni yn amrywio mewn oedran o 35 i 100.

Mae croeso arbennig i ddysgwyr sydd yn awyddus i groesi’r bont ymuno â ni.

Mae nifer o’r aelodau yn ymuno hefyd i gerdded gyda’n clwb ‘Camu Mlân’

bob bore dydd Mawrth ac eraill yn mwynhau darllen llyfrau Cymraeg ar gyfer y Grŵp Trafod

Llyfrau sy’n cwrdd bob rhyw chwe wythnos.

Ein swyddogion eleni yw:

Llywydd: Cathy Irons Is-lywydd: Catrin Stevens

Ysgrifennydd: Catrin Stevens Is-ysgrifennydd: Jennifer Clarke

Trysorydd: Mererid Morgan Is-drysorydd: Julie Rees

Cynrychiolydd ar Bwyllgor yr Institiwt:

Dyma’n RHAGLEN ar gyfer tymor 2016-17

Medi 26: ‘Hyfrydwch a Harddwch yr Hydref’ – arddangosfa goginio gyda Gareth Richards

Hydref 31: Huw Dylan Jones yn ein diddanu gyda ‘Sesiwn yng Nghymru’

Tachwedd 28: Elen Joes yn trafod ‘Masnach Deg’

Rhagfyr 12: ‘Trysorau’r Nadolig’ – brethyn cartref a sbort

Ionawr 30: Betsan Evans yn ‘Tynnu Lluniau Pobl’

Chwefror 27: Cinio Gwyl Dewi yn Neuadd Sgeti yng nghwmni’r Cyn-Archdderwydd Christine James

Mawrth 27: Yr Athro Prys Morgan yn cyflwyno hanes ‘Gwenynen Gwent’

Ebrill 24: Rebecca Harpwood-Miles yn ein tywys i ‘Lys Nini’

Mai 22: ‘Byw’n Iach’ yng nghwmni Anna Leyshon

Mehefin 26: Ymweld a Chastell y Strade a phryd o fwyd.

Rydym yn cwrdd yn yr Institiwt Gorseinon ar nos Lun olaf y mis am 7.00 o’r gloch

DEWCH I YMUNO Â NI – CROESO

Cysyllter â

 


 

Catrin


Cinio

Rhai o’n haelodau yn mwynhau cinio Gŵyl Dewi’r gangen yng Ngwesty Glyn Clydach eleni